آخرین تغییرات نمایندگی های شرکت

خودروسازان بم


شهر کد نمایندگی نام نمایندگی کاربری وضعیت
اردبيل 1203 محمد قبادی جمادی فروش و خدمات افتتاح
تهران 1728 شرکت بالیران فروش و خدمات افتتاح
تهران 1736 مهدی خرمی فروش افتتاح
شیراز 2620 نورالدین محمدی فروش و خدمات افتتاح
بم 3018 نعیم وطنخواه فروش و خدمات افتتاح
جهرم 2610 حاجی پور فروش و خدمات تعلیق