آخرین تغییرات نمایندگی های شرکت

خودروسازان بم


شهر کد نمایندگی نام نمایندگی کاربری وضعیت
گنبد کاووس 3303 بهروز ولی محمدی فروش و خدمات تغییر صاحب امتیاز
بابل 3620 علیرضا جمالی فروش و خدمات افتتاح
بم 3002 احمد امانیان فروش و خدمات رفع تعلیق

تاریخ بروزرسانی: 1402/03/16